Skip to main content

Villkor och integritetspolicy

För oss på Concito Consulting är det viktigt att vara helt transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi  hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies  på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund.

1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring (“integritetspolicy”) beskriver hur Concito Consulting AB, org. nr 559052-3840, Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö, e-mail: [email protected] (“Concito Consulting”, “vi”), samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Concito Consulting ingår avtal med kund som köper tjänster  utav  Concito Consulting. Integritetspolicyn gäller även för besökare till Concito Consulting webbplatser. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvar
2.1. Concito Consulting som Personuppgiftsansvarig Concito Consulting är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
2.2. Concito Consulting som Personuppgiftsbiträde Concito Consultings kunder är i sin tur personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in och delger Concito Consulting, vid till exempel marknadsföring via sms mot kundens målgrupp som innehåller personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer). Concito Consultings roll blir då som Personuppgiftsbiträde till våra kunder. Detta är något som Concito Consulting har tagit fram tillsammans med våra juridiska partners och är ett personuppgiftsbiträdesavtal som gäller alla kunder till oss som anlitar oss som biträde.
2.3. Kund som Personuppgiftsansvarig Om du delger personuppgifter genom att till exempel ge leverantörer inloggning till er webbplats, är det viktigt att du säkerställer att just personuppgifter inte delges åtkomst – alternativt att du skriver biträdesavtal med din leverantör. Detta är något som är viktigt främst för dig som kund att vara medveten om och du behöver som personuppgiftsansvarig då se till att du har ett biträdesavtal med instruktioner till din leverantör.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1. För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information eller nyhetsbrev eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
3.2. Concito Consulting samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, när du deltar på ett event Concito Consulting anordnar eller på annat sätt har kontakt med Concito Consulting. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster eller vid begärd information om våra tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med Concito Consulting och för att Concito Consulting ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
4.1. För dig som är kund till Concito Consulting
De personuppgifter Concito Consulting samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Concito Consulting webbplats

4.2. För dig som är besökare till vår webbplats De personuppgifter Concito Consulting samlar in och behandlar om dig som besökare till vår webbplats är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • IP-adress och information om din användning av Concito Consulting webbplats. Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du använder dig av vårt nyhetsbrev, blogg och sociala kanaler samt vilka event du anmält dig till.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1. För dig som är kund till Concito Consulting: Concito Consulting behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Concito Consulting dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhanda- hållande av våra tjänster och support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS, sociala medier samt telefon avseende Concito Consulting och utvalda samarbetspartners tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala kanaler
 • Bedöma vilka betalningsmodeller vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.
5.2. För dig som är besökare till vår webbplats Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt. Mer information finns att tillgå via Concito Consulting cookiepolicy. I annat fall lagras personuppgifter när:

 • Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär
  • Du startar en chatt
  • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar mer information från oss om våra tjänster
  • På annat sätt lämnar över personuppgift er till oss digitalt, exempelvis via kontakt- formulär eller anmälan till utbildning, event och seminarium

Utöver uppräkningen ovan behandlar Concito Consulting personuppgifter om besökare av vår webbplats även i syfte att:

 • Tillhandahålla specialerbjudanden
  • Möjliggöra kommunikation med dig som besökare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
  • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
6.1. Concito Consulting baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
6.2. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, såsom ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Concito Consulting samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
6.3. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, till exempel baserat på totala inköpssummor. Concito Consulting behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning  och  utför  ingen  behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
6.4. I vissa fall kan Concito Consulting ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål: För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support.
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).
Kategorier av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv kund till Concito Consulting.

Ändamål: För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.
Kategori av personuppgifter: Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer), Adress (inklusive faktureringsadress), Telefonnummer och e-postadress, Kundnummer.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Ändamål: För att marknadsföra Concito Consulting och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Kategori av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv kund till Concito Consulting.

Ändamål: För att ge dig som besökare till vår webbplats möjlighet att få anpassade erbjudanden samt möjliggöra direktmarknadsföring via post, e-post, tele- fon eller SMS/MMS.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke.
Kategorier av personuppgifter: Namn, Telefonnummer och e-postadress, IP-adress och information om din användning av Concito Consultings webbplats. Information  om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till.
Lagringstid: Så länge du inte själv begär att vi ska ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

8. Profilering
8.1. Concito Consulting kan behandla dina personuppgifter genom profilering av dina besök på vår webbplats. Concito Consulting kan analysera information om hur du använder vår  webb,  om vilka av våra tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka  av  våra  nyhetsbrev  du interagerat  med  och  vilka  av  våra  event  du anmält dig till, uppgifter om dina surf- beteende på vår webbplats för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar  dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.
8.2. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på [email protected]

När Concito Consulting har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
9.1. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgift- erna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Concito Consulting kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Concito Consulting rättsliga intressen, till exempel om det  pågår en juridisk process.

 • Concito Consulting sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader sedan du senast varit aktiv kund till Concito Consulting.
  • Concito Consulting sparar uppgifter om besökare till Concito Consultings webbplats tills du begär att få dina personuppgifter borttagna.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
10.1. Concito Consulting kommer att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till koncernbolag, marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för kreditupplysning.
10.2. Tredje part som Concito Consulting lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller besökare till Concito Consultings webbplats får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Concito Consultings och Concito Consultings samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Concito Consultings avtal med dig som kund eller besökare till vår webbsida.
10.3. Personuppgifter kommer att lämnas ut av Concito Consulting om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Concito Consultings rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
10.4. Concito Consulting kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Concito Consultings leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES,  kommer Concito Consulting vidta  åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara  skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
10.5. Concito Consulting kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy
11.1. Concito Consulting har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimlig varsel underrätta dig när ändringar sker av Integritetspolicyn.

12. Skyddet av dina personuppgifter
Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

13. Dina rättigheter
13.1. Concito Consulting ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
13.2. Concito Consulting kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
13.3. Du har rätt att av begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har  även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna  som används för att  fastställa  denna  period.  Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in  för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvisbokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.3.2. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4. Concito Consulting kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
13.5. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
13.6. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
13.7. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till [email protected] När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
13.8. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies vilket du finner mer information om i Concito Consultings cookiepolicy.

Kontaktinformation

 • Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:
 • Concito Consulting AB, Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö, [email protected] 

Cookiepolicy

För oss på Concito Consulting är det viktigt att vara helt transparenta, både i hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. Vi vill förtydliga varför vi behandlar cookies på vår webbplats, vad dina rättigheter är samt vad våra skyldigheter är gentemot dig som besökare.

1. Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll.

2. Varför använder Concito Consulting cookies?

Hela grundtänket bakom vår webbplats är att leverera en så bra upplevelse som möjligt för våra besökare. Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda lösningar och fördjupad information, anpassade till varje person som använder hemsidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt och hur man använder webbplatsen. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet eller relaterade områden.

Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och fantastisk som den är tänkt att vara.

Om du vid något tillfälle lämnar din e-postadress till oss under ditt besök på webbplatsen så knyts cookien till denna. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan kontakta dig med förslag på fördjupad läsning inom det område du är intresserad av eller att vi ger förslag på produkter vi tror att du är intresserad av.

3. Vad använder Concito Consulting cookies till?
Cookies spåras med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud.

4. Överförs information till en tredjepart?
Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

Google Analytics, varaktig 24 månader.

– Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Concito Consulting kopplade till webbplatsen. Concito Consulting har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics.

– Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Facebook Pixel, varaktig 12 månader

– Informationen i dessa cookies, förs över till Facebook endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Concito Consulting har ingen direkt tillgång till denna användardata.

– Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen

– https://www.facebook.com/policies/cookies/

Linkedin Insights, varaktig 24 månader

– Informationen i dessa cookies, förs över till LinkedIn endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Concito Consulting har ingen direkt tillgång till denna användardata.

– Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen

– https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

HubSpot, varaktig 24 månader

– IP-nummer, e-postadress

– Anpassa besökarens upplevelse

Albacross, varaktighet 24 månader

– Spårning via IP-nummer, företagsnamn

– Informationen i denna spårning förs över till Albacross endast i syftet att Concito Consulting ska kunna ta del av informationen. Concito Consulting har ingen direkt tillgång till att se spårningens IP-nummer utan endast adressens registrerade bolagsnamn. Syftet är för att kunna utveckla innehåll och information som är anpassat till våra besökares behov. Uppgifter Albacross samlar in om besökarna är IP-nummer (bolagsnamn synligt), besökta sidor och tid på besökta sidor.

HubSpot

– Syfte: Kunna erbjuda våra besökare att prenumerera på viktiga uppdateringar/nyheter så som nya blogginlägg eller kommande event. Informationen förs över till HubSpot. Concito Consulting har ingen direkt tillgång till denna användardata utan får statistik från tredjepart HubSpot om hur många som tagit del av uppdateringar/nyheter.

Följande uppgifter samlar HubSpot om besökarna:

webbläsare, operativsystem, vilken mobilenhet, IP-nummer, besökt sida, tid du stannat på sidan, hänvisning från sida.

5. När lagrar Concito Consulting cookies?
Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. Om du väljer att inte ge oss ditt samtycke för användning av cookies på vår webbplats kommer en cookie sparas på din dator i enbart syfte för att komma ihåg ditt val.

6. Dina rättigheter
En del föredrar att inte använda cookies. I de flesta webbläsare kan du därför välja själv hur cookies ska hanteras.

I vissa webbläsare begränsas eller raderas cookies. Därför rekommenderar vi att du granskar inställningarna för cookies och annonser. I vissa webbläsare får du mer exakt kontroll i och med att du kan ange regler för hur cookies ska hanteras på olika webbplatser. Det innebär att du kan ange att cookies endast ska tillåtas från webbplatser som du litar på.

Inställningar för webbläsare: De flesta webbläsare har inställningar för att förhindra att cookies laddas ner på din dator. Om du väljer att blockera cookies, kan detta samtidigt innebära att några av funktionerna i denna webbplats (och andra) inte kommer att fungera korrekt, vilket kan begränsa din upplevelse av den. 
Inställningarna hittar du normalt under alternativ- eller inställningsmenyerna i din webbläsare. För att välja rätt inställningar kan någon av följande länkar vara till hjälp. Du kan också använda hjälpfunktionen i din webbläsare för mer information.

Inaktivera anonyma Google Analytics-cookies: Du kan installera en Google Analytics”webbläsar-plug-in” för att förhindra att webbplatsen skickar information om ditt besök till Google Analytics. Mer information om detta hittar du nedan: