Skip to main content

Vad är en målgruppsanalys?

En målgruppsanalys ger ökad kunskap om era målgruppers behov, önskemål och drivkrafter. Med ökad kännedom om målgrupperna blir era budskap mer träffsäkra och kommunikationen mer effektiv. Man skulle även kunna använda ordet kartläggning i stället för en målgruppsanalys. Detta för att en målgrupps analys handlar egentligen om en kartläggning av en målgrupp och dess behov. En målgrupp är en specifik grupp som man riktar sig till, det finns olika typer av målgrupper, till exempel så kan man dela in en målgrupp efter bransch, omsättning, ålder, kön, intresse eller på något annat sätt.

Varför göra en målgruppsanalys?

Det finns tre stora fördelar med att genomföra en målgruppsanalys och den ena delen är för att man ska slippa att gissa sig till vad det är som en målgrupp har behov av. För att inte behöva ödsla tid på att gissa så kan man i stället analysera målgruppen. Den andra anledningen till en målgruppsanalys är för att man ska undvika att ta fram sådant som det inte finns ett behov utav eftersom de i alla fall inte används. Det blir enbart till en kostnad och ger ingen inkomst. Den tredje anledningen till en målgruppsanalys är för att man ska öka på sin förståelse för den grupp man analyserar. Vad det handlar om är att förstå vilken information som är viktig för målgruppen som man kan använda sig av i sitt arbete mot målgruppen.

   1. Tydligt syfte

    Klargör varför ni vill lära känna era målgrupper bättre. Med ett tydligt syfte kan ni enklare konkretisera vilka eventuella förändringar analysen kan bidra till.

   2.  Ringa in målgrupper

    Tänk igenom vilka olika målgrupper ni vill nå och prioritera bland dem. Använd flera olika segment och lägg upp olika, ofta har vi en alltför generell och övergripande bild av vilka som tillhör målgruppen

   3. Välj analysmetod

    Bestäm er för vilken metod som passar utifrån era specifika syften, mål och frågeställningar. Enkäter, djupintervjuer och fokusgrupper är vanliga verktyg.

   4. Använd Facebook

    Ta hjälp av statistik från Facebook för att få fram grundläggande fakta om era målgrupper.

   5. Maila en enkät till befintliga kunder

    Maila en enkätundersökning till era befintliga kunder om dessa matchar de utvalda målgrupperna för att förstå deras behov och önskemål.

   6. Gör djupintervjuer

    Välj ut ett antal nyckelpersoner och genomför djupintervjuer. En fördel med det enskilda samtalet är att intervjupersonen får resonera själv utan att påverkas av andras åsikter.

   7. Genomför fokusgrupper

    Testa era budskap på en fokusgrupp bestående av ett representativt urval av era målgrupper. Genom gruppsamtal tillvaratas den positiva och kreativa dynamik som skapas i en grupp.

   8. Utvärdera åtgärder

    Följ upp och mät effekten av er mer målgruppsanpassade kommunikation. I vilken utsträckning nådde ni era mål, vad gjorde ni bra och vad hade ni kunnat göra ännu bättre?